Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o dodjeli koncesije Pomorskom športskom društvu „Špinut“

Na temelju članka 52. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj: 83/23), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____________ 2024. godine donijela
ODLUKU
O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU
U SVRHU REKONSTRUKCIJE I KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – SPORTSKE LUKE ŠPINUT

I.
Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu rekonstrukcije i korištenja luke posebne namjene – sportske luke Špinut (Klasa: UP/I-022-03/23-35/01, Urbroj: 50301-05/20-23-2 od 12. listopada 2023. godine), objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2023/S 01K-0045929) od 31. listopada 2023. godine i ponude pristigle na Javno otvaranje ponuda za dodjelu koncesije, održano 4. prosinca 2023. godine u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te Zapisnika s 1. sjednice Stručnog povjerenstvaza koncesije, osnovanog i imenovanog Odlukom Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 13/24) od 9. veljače 2024. godine, Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje Pomorskom športskom društvu „Špinut“, OIB: 75223462233 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), ovlaštenje za rekonstrukciju i korištenje luke posebne namjene – sportske luke Špinut.

U privitku je odluka Vlade Republike Hrvatske.

300 - 6

Prijava

Pomorsko športsko društvo “Špinut” podnjelo je prijavu.

Obnovite članstvo

ČLANARINA ZA 2022. GODINU

Poštovane članice i članovi PŠD-Spinut.

Još je nekoliko dana za kupnju Godišnjih dozvola za sportski ribolov na moru. Krajni rok je 1. ožujka 2022. godine.
Ujedno vas molimo da vašu godišnju članarinu za 2022. godinu uplatite što je ranije moguće.

Svi oni koji imaju druge upite u vezi plaćanja članarine, zaostataka i sl. molimo da se obrate telefonom ili putem e-maila.