Na temelju članka 52. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj: 83/23), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____________ 2024. godine donijela
ODLUKU
O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU
U SVRHU REKONSTRUKCIJE I KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – SPORTSKE LUKE ŠPINUT

I.
Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu rekonstrukcije i korištenja luke posebne namjene – sportske luke Špinut (Klasa: UP/I-022-03/23-35/01, Urbroj: 50301-05/20-23-2 od 12. listopada 2023. godine), objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2023/S 01K-0045929) od 31. listopada 2023. godine i ponude pristigle na Javno otvaranje ponuda za dodjelu koncesije, održano 4. prosinca 2023. godine u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te Zapisnika s 1. sjednice Stručnog povjerenstvaza koncesije, osnovanog i imenovanog Odlukom Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 13/24) od 9. veljače 2024. godine, Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje Pomorskom športskom društvu „Špinut“, OIB: 75223462233 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), ovlaštenje za rekonstrukciju i korištenje luke posebne namjene – sportske luke Špinut.

U privitku je odluka Vlade Republike Hrvatske.

300 - 6